Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Forretningsorden

Diamantentreprenørsektionens forretningsorden

Bestyrelsens konstituering og pligter med hensyn til foreningsledelse
§1
Formanden vælges på den ordinære generalforsamling.

§2
Bestyrelsen vælger næstformanden af sin midte. Konstitueringen sker umiddelbart efter afholdelse af generalforsamlingen.

§3
Udpegning af råd, nævn og udvalg foretages af bestyrelsen.

§4
Bestyrelsen har ansvaret for foreningens ledelse, og skal efter bedste evne søge at varetage medlemmernes interesse og i øvrigt varetage de hverv, lovene pålægger dem.

Bestyrelsens møder
§5
Dagsorden for bestyrelsesmøderne udarbejdes af sekretariatet i samarbejde med formanden.

Ethvert medlem af bestyrelsen kan begære sager behandlet på et bestyrelsesmøde. Begæring herom skal meddeles formanden senest 14 dage før bestyrelsesmødet.

§6
Som faste punkter på dagsordenen kan blandt andet optages følgende:

  • Orientering fra formanden
  • Økonomi
  • Medlems indmeldelse og udmeldelse

Derudover optages punkter af aktuel eller principiel betydning for foreningen.

Den samlede bestyrelse træffer beslutning om medlemsoptagelse.

Hvor stillingtagen til optagelse ikke findes at kunne vente på behandling ved førstkommende bestyrelsesmøde, foretages skriftlig høring og om nødvendig med kort svarfrist. Hvor optagelse er ganske særligt hastende, kan optagelse ske efter beslutning af formand og næstformand. I så fald orienteres bestyrelsen efterfølgende.

§7
Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.

§8
Bestyrelsens afgørelse træffes ved almindelig flertal. Står stemmerne lige, er formandens, eller i dennes fravær, næstformandens stemme afgørende. Beslutning om eksklusion kræver dog to tredjedele stemmeflerhed.

§9
Et medlem af bestyrelsen er udelukket fra at deltage i forhandlinger og afstemninger om sager, hvori den pågældende har enten privat og/eller virksomhedsmæssig interesse. Medlemmet skal straks underrette formanden om forhold, der bevirker eller kan give anledning til formodning om inhabilitet.

§10
Et medlem af bestyrelsen skal straks underrette bestyrelsen om forhold, hvor vedkommende personligt eller via sin virksomhed er under anklage (bliver sigtet eller tiltalt) for at agere på en måde, der strider mod Dansk Byggeris etiske regler og herigennem risikerer at skade organisationens omdømme. Et medlem af bestyrelsen skal ligeledes straks underrette bestyrelsen, såfremt en koncernforbunden virksomhed er under anklage for at agere på en måde, der strider mod Dansk Byggeris etiske regler. Meddelelse om anklage mod det pågældende bestyrelsesmedlem, bestyrelsesmedlemmets virksomhed eller koncernforbunden virksomhed, skal gives senest 24 timer efter et pågældende bestyrelsesmedlem er blevet gjort bekendt med anklagen,

Bestyrelsen afgør herefter, om det skal henstilles til det pågældende medlem ar vige sædet. Et medlem er ikke afskåret fra at deltage i drøftelser eller i beslutninger herom.

Bestyrelsens forhandlinger er fortrolige og sker under alle omstændigheder i respekt af eventuelle lovkrav om fortrolighed mv.

Bliver et medlem af bestyrelsen og/eller den pågældende virksomhed tiltalt for overtrædelse af konkurrencereglerne, skal det pågældende medlem af bestyrelsen straks trække sig fra sin post.

Meddelelse om at medlemmet trækker sig skal gives til formanden senest 24 timer efter, at det pågældende bestyrelsesmedlem er blevet gjort bekendt med tiltalen. Formanden underretter straks Dansk Byggeri om tiltalen.

§11
Formanden er ansvarlig for, at der føres referat af bestyrelsens møder og beslutninger. Referatet udsendes til godkendelse så vidt muligt senest en uge efter afholdelse af bestyrelsesmødet, med to ugers frist for indsigelse, herefter betragtes referatet som godkendt og underskrives på næstkommende bestyrelsesmøde.

§12
Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumenter, som bestyrelsesmedlem modtager, skal behandles fortroligt. Medlemmerne har tavshedspligt med hensyn til, hvad de erfarer i egenskab af bestyrelsesmedlem. Denne pligt omfatter ikke blot egentlige forretningsmæssige eller politiske forhold, men alt hvad der er passeret på bestyrelsesmøder.

Herfra er dog undtaget forhold, som efter bestyrelsens beslutning eller efter almindelig praksis er bestemt til umiddelbar offentliggørelse eller til orientering.

Hver enkelt medlem er ansvarlig for, at det materiale, han eller hun modtager, ikke kommer udenforstående i hænde. Bestyrelsesmedlemmer er ikke pligtige til et opbevare det materiale, de modtager.

§13
Bestyrelsens udgifter i forbindelse med mødeaktiviteter dækkes af sektionen. Der indsendes dokumentation for afholdte udgifter i form af originale bilag.