Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Vedtægter

Vedtægter for Diamantentreprenørsektionen

§ 1
Navn og hjemsted
Foreningens navn er Diamantentreprenørsektionen. Foreningen kan tillige anvende betegnelsen DEB. Dens hjemsted og værneting er København med adressen: 
Nørre Voldgade 106, 1358 København K.

§ 2
Formål
Foreningens hovedformål er at varetage interesserne for diamantentreprenørerne ved:

 • at udbrede kendskab til og fordelene ved brug af diamantboring, -skæring og -fræsning bedst muligt
 • at fremme et godt kollegialt forhold gennem overholdelse af foreningens etiske regler
 • at medvirke til udvikling og gennemførelse af uddannelse for ledere og medarbejdere
 • at forbedre virksomhedernes arbejdsprocesser ved at levere faglig information om den tekniske udvikling
 • at medvirke til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø i branchen
 • at tilskynde medlemmer til at udfører arbejde og kundeservice af høj kvalitet med pligt til overholdelse af branchens etiske regler og mulighed for henvisning af klager til et af foreningens nedsatte klagenævn
 • at løse eventuelle uoverensstemmelser mellem virksomhederne i brancheforeningens regi

§ 3
Medlemmer
Som medlemmer kan optages diamantentreprenører, der foretager boring, skæring og fræsning i bygge- og anlægsbranchen. Hver medlemsvirksomhed har stemmeret med 1 stemme på generalforsamlingen og kan vælges til bestyrelsen.

Medlemsvirksomheder med flere afdelinger, kan indmelde disse afdelinger i foreningen til et reduceret kontingent. Disse afdelingsmedlemmer har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen og kan ikke vælges til bestyrelsen.

Det er muligt for en medlemsvirksomhed at være medlem af sektionen med en del af virksomheden.

Som associeret medlem af foreningen kan endvidere optages virksomheder, hvis virke ikke naturligt falder ind under sektionens område. Det kan fx være producenter og/eller sælgere af diamantværktøj m.v. Disse medlemmer har taleret på generalforsamlingen, men kan ikke vælges til bestyrelsen. De associerede medlemmer kan blandt deres midte vælge en repræsentant til deltagelse i bestyrelsesmøder mv. Blandt de associerede medlemmer vælges der en suppleant til deltagelse i bestyrelsesmøder i tilfælde af, at den 1. valgte er forhindret.

Optagelse
Ansøgning om indmeldelse i Diamantentreprenørsektionen sendes til sekretariatet, og bestyrelsen skal godkende optagelsen. Evt. afslag skal begrundes, og nægtelse skal forelægges generalforsamlingen på bestyrelsens foranledning.

Det er en betingelse for optagelse, at man er medlem af Dansk Byggeri.

Associerede medlemmer skal være medlem af en arbejdsgiverforening under Dansk Arbejdsgiverforening. En virksomhed kan i særlige tilfælde optages som associeret medlem uden at være medlem af en arbejdsgiverforening under Dansk Arbejdsgiverforening, hvis optagelsen forud godkendes af Dansk Byggeris formandskab.

Ved indmeldelsen betales forholdsmæssigt kontingent for den resterende del af det regnskabsår, hvori indmeldelse finder sted.

Udmeldelse/eksklusion
Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet med 6 måneders varsel til en 1. juli.

Et medlem kan ved gentagne overtrædelser af love, pålæg m.v. ekskluderes af foreningen af bestyrelsen. En eksklusion skal forelægges generalforsamlingen til orientering.

Et udtrådt/ekskluderet medlem er uberettiget til på nogen måde at anvende materiale, som vedkommende er i besiddelse af i kraft af tidligere medlemsforhold og kan ikke gøre krav på nogen andel af foreningens formue.

§ 4
Kontingent
Ved optagelse i foreningen betales et gebyr, der fastsættes på den årlige generalforsamling for det følgende år.

Der betales et årligt kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling for hvert regnskabsår.

Medlemsvirksomheder, som har indmeldt flere afdelinger, betaler et reduceret kontingent for hver af disse afdelinger.

Et medlem, der er i restance med kontingentbetalingen i mere end 3 måneder trods påkrav, kan ekskluderes af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for betaling for det regnskabsår, i hvilken udelukkelsen finder sted.

§5 
Klagenævn
Der etableres et klagenævn, bestående af mindst 3 personer med god indsigt i branchens forhold. Der kan nedsættes regionale sideordnede nævn. De nærmere regler herfor fastsættes af bestyrelsen. Nævnets afgørelse er alene vejledende.


§ 6
Bestyrelse
Foreningens bestyrelse består af en formand og 4 – 6 øvrige medlemmer. 

Foreningens formand vælges på generalforsamlingen. Herudover konstituerer bestyrelsen sig selv.

Tegning
Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formand.
Ved væsentlige dispositioner, tegnes foreningen dog af hele bestyrelsen.

Valg af bestyrelse
Foreningens formand vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, og er bestyrelsens formand.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Bestyrelsen sammensættes således, at der altid mindst er 2 medlemmer fra hver side af Storebælt, hvoraf formanden kan være den ene. Der vælges ligeledes 1 suppleant for 2 år ad gangen i hver landsdel og 1 fra leverandørkredsen, der i tilfælde af medlemmernes forfald kan tiltræde bestyrelsen.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7
Udvalg, sekretariat m.v.
Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, hvori fastsættes kompetencen mellem formand, bestyrelse, udvalg - herunder evt. forretningsudvalg - og sekretariat.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden skønner det påkrævet, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det.

Den af leverandørkredsen valgte repræsentant deltager i bestyrelsesmøderne.

§ 8
Generalforsamling
Generalforsamlingen er sektionens højeste myndighed.

Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned i Danmark.

Indkaldelse kan ske ved almindeligt brev, e-mail eller på anden betryggende måde til samtlige medlemmer med 4 ugers varsel. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden samt foreningens regnskab udsendes 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden skal omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Beretning fra klagenævnets bestyrelse
 6. Forelæggelse af eventuelle afslag på anmodning om indmeldelse
 7. Forelæggelse af eventuelle eksklusioner
 8. Fastsættelse af gebyr og kontingent
 9. Valg af bestyrelse i.h.t. § 6
 10. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 4 bestyrelsesmedlemmer forlanger det, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer forlanger det. Indkaldelse skal ske med minimum 14 dages varsel og maksimum 21 dages varsel.

§ 9
Stemmeret m.v.
På generalforsamlingen har hver medlemsvirksomhed 1 stemme.                                                      

Afdelingsmedlemmer og associerede medlemmer har taleret, men ikke stemmeret .

Der kan stemmes ved fuldmagt til en person, der er ansat i pågældende firma/-selskab, mens der ikke i øvrigt kan stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 10
Regnskab og revision
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Opkrævning af kontingent og bogføring foretages af Dansk Byggeri.

Revision af foreningens årsregnskab foretages af Dansk Byggeris revisor.

§ 11
Lovændringer
Ændringer af nærværende vedtægter skal, for at være gyldige, vedtages med 2/3 flertal af de stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet af samtlige stemmeberettigede medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte.

Ved opløsning fordeles foreningens formue til foreningens medlemmer i forhold til hver enkelt medlems indbetalte kontingent.

§ 12
Voldgift, DEB’s love
Stridigheder om anvendelse af denne vedtægt afgøres efter reglerne herom i Dansk Byggeri.

(Godkendt på generalforsamlingen den 20.03.2015)